Trang này được dịch tự động bằng công cụ trực tuyến.
Xin hãy giúp cải thiện dịch này bằng cách đơn giản gõ gợi ý của bạn ở dưới cùng của trang. Cảm ơn bạn!

Làm thế nào để cầu nguyện theo Kinh Thánh


Lời cầu nguyện này cũng có sẵn trong các ngôn ngữ: Anh - Tây Ban Nha.

Chúng tôi muốn giao tiếp với Thiên Chúa. Chúng tôi muốn bày tỏ ông nhu cầu và cảm xúc của chúng tôi. Và chúng tôi muốn nghe câu trả lời của mình.

Thiên Chúa đã viết Kinh Thánh qua các tiên tri và nhân chứng của mình. Hãy nghiên cứu nó để tìm hiểu làm thế nào để giao tiếp với Thiên Chúa.

Cuốn sách cổ này sẽ hướng dẫn chúng ta ngày nay trong thế kỷ 21. Những kiến thức này sẽ giúp chúng ta cầu nguyện và chạm vào trái tim của Cha Thiên Thượng. Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta.

Tôi đã quyết định nhóm trong trang này các câu Kinh Thánh mang tính biểu tượng về sự cầu nguyện. Tôi gõ vào chữ in đậm tất cả các cụm từ và từ đó là chìa khóa để biết làm thế nào để cầu nguyện.

Đọc từng câu một cách cẩn thận đặc biệt chú ý đến các từ được tô sáng. Một khi bạn hiểu nó, chỉ cần áp dụng những lời khuyên để lời cầu nguyện của bạn. Làm điều đó cùng một lúc. Đừng suy nghĩ quá nhiều về nó. Làm điều đó như một đứa trẻ sẽ, với đức tin đầy đủ.

Bây giờ có được sẵn sàng để đạt được ngôi vị của Đức Chúa Trời!

Hãy tìm hiểu thế nào bây giờ để cầu nguyện theo Kinh Thánh. Dưới đây là những câu thơ đầu tiên ...

Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả - Ma-thi-ơ 21:22


Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi - Mác 11:24

Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói:
Lạy Cha! danh Cha được thánh; nước Cha được đến;
xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy;
xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mích lòng mình;
và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ! - Lu-ca 11:2-4


Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đờn bà, và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Jêsus cùng anh em Ngài - Công Vụ Các Sứ đồ 1:14


Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. - Công Vụ Các Sứ đồ 2:42


Mọi người nghe đoạn, thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, là Đấng dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong đó - Công Vụ Các Sứ đồ 4:24


...trong mọi khi tôi cầu nguyện thường xin Đức Chúa Trời, bởi ý muốn Ngài, sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em - Rô-ma 1:10


Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện - Rô-ma 12:12


Bởi đó, kẻ nói tiếng lạ, hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy - I Cô-rinh-tô 14:13


Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ - Ê-phê-sô 6:18


Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời - Phi-líp 4:6


Người thật góa ở một mình, đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin - I Ti-mô-thê 5:5


Khi Đấng Christ còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức Ngài, nên được nhậm lời - Hê-bơ-rơ 5:7


Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa - Gia-cơ 1:6-7


Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em - I Phi-rơ 3:7

Bạn có muốn đề nghị những câu Kinh Thánh khác để bao gồm ở đây? Hãy làm điều đó thông qua các bức tường comment nằm ở dưới cùng của trang. Cảm ơn!

_________________________________________

Cảm ơn bạn đã đọc blog này "Làm thế nào để cầu nguyện theo Kinh Thánh"!

Bây giờ tôi mời bạn để làm cho lời cầu nguyện khác. Đây là lời cầu nguyện quan trọng nhất.
Lời cầu nguyện này sẽ đem lại lợi ích vĩnh cửu của mình.

Xin hãy theo đường dẫn sau:

Cầu nguyện cứu độ


_________________________________________

Làm thế nào để cầu nguyện theo Kinh Thánh; bạn nghĩ gì về blog này?

Hãy để lại ý kiến của bạn dưới đây.

Cảm ơn bạn!

Lấy cảm hứng từ các câu thơ trong Kinh Thánh:
Kinh Thánh - hình ảnh: Làm thế nào để cầu nguyện